Sukuyhdistyksen säännöt:

Sukuyhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 15.4.1996.
 
Sääntömuutos on hyväksytty vuosikokouksessa 3.7.2004 ja sen jälkeen korjattu Patentti- ja Rekisterihallituksen pyynnöstä 5.1.2007

1 § Nimi ja kotipaikka
2 § Tarkoitus ja toiminta
3 § Jäsenet
4 § Hallitus
5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen
6 § Tilit
7 § Seuran kokousten koollekutsuminen
8 § Seuran kokoukset
9 § Vuosikokous
10 § Sääntöjen muuttaminen tai sukuseuran purkaminen
11 § YhdistyslakiSäännöt


1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Heikkilä-Heikkinen suku ry ja kotipaikka Suomenniemi. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii
- järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
- keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon,
- harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä
- pitämään luetteloa suvun jäsenistä.
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3 § Jäsenet
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Suomenniemen Luotolahden Heikkilä- tai Heikkinen-sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa. Seuran jäsen erotetaan hallituksen päätöksellä.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Hallituksen esityksestä vuosikokous voi kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.


4 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa.
Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä sekä nolla (0) ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen varsinaisten jäsenien ja varajäsenien toimikausi on neljä (4) vuotta. Hallituksessa on joka toinen vuosi puolet varsinaisista jäsenistä erovuorossa. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, varainhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
 
 
 5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä seuran sihteerin tai varainhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä varainhoitajan yksin kirjoittamaan seuran nimen.


6 § Tilit
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan huhtikuun kuluessa.


7 § Seuran kokousten koollekutsuminen
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle. Seuran kokouksesta pyritään ilmoittamaan lisäksi myös sopivissa maksuttomissa tiedotusvälineissä.


8 § Seuran kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen määräämänä päivänä touko-syyskuun aikana. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä ja kunniajäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide

9 § Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään hallituksen vuosikertomukset, tilinpäätökset ja tilintarkastajien lausunnot kahdelta kuluneelta tilivuodelta;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
   myöntämisestä seuran hallitukselle ja toimihenkilöille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelmat, tulo- ja menoarviot sekä liittymis- ja    
   jäsenmaksut kahdelle seuraavalle tilikaudelle;
8. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle ja varajäsenet;
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä kahdeksi seuraavaksi tilivuodeksi; 
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.10 § Sääntöjen muuttaminen tai sukuseuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään sukuseuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

11 § Yhdistyslaki

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.